OBCHODNÍ PODMÍNKY

Objednávka a dodávka zboží

Objednat můžete faxem, on-line objednávkou (jen síťové žaluzie), případně e-objednávkovým formulářem. V objednávce je třeba uvést jméno objednatele a jeho přesnou poštovní adresu, kam má být zásilka doručena a denní telefonní číslo (nejlépe mobil).

 • Síťové žaluzie můžete objednat prostřednictvím on-line formuláře Závazná objednávka, umístěného na www.sitprotihmyzu.cz v sekci Síťové žaluzie. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech formulářem předepsaných údajů.

 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně nebo telefonicky).

 • V případě, že objednané zboží není momentálně k dispozici, bude prodávající informovat kupujícího na kontaktní adrese, resp. telefonním čísle uvedeném na objednávce.

 • Síťové žaluziie jsou zpravidla zasílány do 5 pracovních dní od objednání kupujícímu na dobírku.

 • Doručení zásilek na dobírku zajišťuje přepravní služba - v současné době firma Toptrans ; dopravní náklady jsou k ceně zboží připočteny a účtovány podle aktuálního ceníku přepravní firmy. Jejich výše je závislá na hmotnosti zásilky a vzdálenosti místa doručení. K celkové částce za zboží a dopravní náklady firma Charvát připočítává aktuální platnou sazbu DPH (dle Zákona o DPH). Se zásilkou spotřebitel obdrží daňový doklad, který slouží jako doklad o uzavření smlouvy a taktéž jako záruční list.

 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 • Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.


Záruka a záruční doba - Síťové žaluzie

Na námi prodávané zboží poskytujeme záruku 2 roky. V případě reklamace nás kontaktujte na telefon: 315 724 105 nebo mailem na : fantom@sitprotihmyzu.cz. Vyřizování případné reklamace z titulu zákonné odpovědnosti za vady námi dodaných výrobků se řídí příslušnými ustanoveními Občanského, příp. Obchodního zákoníku a Zákonem o ochraně spotřebitele.

 • Reklamaci uplatňuje kupující v záruční době u prodávajícího

 • Reklamované zboží je kupující povinen zaslat kompletní, čisté, společně s kopií daňového dokladu

 • Prodávající má právo odmítnout reklamaci pokud zjistí, že výrobek byl používán k jinému účelu, než pro který je určen

 • Na mechanické poškození námi dodávaných výrobků se záruka nevztahuje

 • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění

 • Reklamované zboží zašlete na adresu: Zdeněk Charvát, U Cukrovaru 1077, 278 01 Kralupy nad Vltavou

 • Náklady spojené s odesláním reklamovaného zboží zpět budou v případě oprávněné reklamace proplaceny na základě doručené kopie podacího lístku


Záruční lhůta - Fantom rolovací a posuvné sítě, rámečkové sítě

Našim zákazníkům poskytujeme záruku dvou let na materiál a práci spojenou s výrobou a sestavou FANTOM sítě i ostatních rámečkových sítí, vyrobených podle informací a rozměrů dodaných zákazníkem nebo osobou (firmou) provádějící montáž těchto sítí. Jakékoliv opravy budou provedeny zdarma, jestliže:

 • Doklad o nákupu je předložen buď zákazníkem nebo regionálním zástupcem

 • Závada na materiálu nebo montáži výrobku je zjištěna a nám oznámena před uplynutím dvou let od data koupě

 • Datum koupě je na faktuře zřetelně čitelné

Záruka se nevztahuje na instalaci a škody vzniklé na výrobku nebo na oknech a dveřích, způsobené chybnou instalací nebo nedbalostí při údržbě a obsluze sítí. Záruka se rovněž nevztahuje na mechanické poškození síťového materiálu.

Ke stažení

Vrácení zboží

V rámci prodeje zboží formou zásilkového obchodu poskytujeme v souladu se zákonem č.367/2000 Sb. právo na vrácení zboží do 14 dnů od převzetí bez uvedení důvodu (§ 53 odst. 7). Toto ustanovení se týká pouze zaslaného zboží a netýká se zboží, které bylo zakoupeno osobně v naší provozovně. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, je nutné postupovat dle níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena. Vrací se pouze částka zaplacená za zboží, nikoliv za přepravu. Upozorňujeme, že lhůta na vrácení zboží neznamená v žádném případě lhůtu na testování zboží.


Postup při vrácení zboží

 • Odešlete dopis (nejlépe e-mailem) na adresu: fantom@sitprotihmyzu.cz s textem:
Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne: (datum vystavení daňového dokladu) číslo daňového dokladu: (číslo daňového dokladu) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží. (Pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu). Kontakt : Jméno a příjmení, úplná adresa, e- mail, telefon.

 • Odstoupení od smlouvy pošlete písemně co nejdříve, musí být prokazatelně doručeno ve 14 denní lhůtě od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího: fantom@sitprotihmyzu.cz. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 2 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

 • Zboží, které chcete vrátit zpět na naši adresu, musí být v původním obalu, v žádném případě nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku (nebude převzato). Při zasílání poštou zboží pečlivě zabalte, za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

 • V případě přijetí vraceného zboží zpět Vám bude zaslán dobropis na zboží. Podepsaný dobropis doručte ve lhůtě do 10 dnů od obdržení na adresu: Zdeněk Charvát, U Cukrovaru 1077, 278 01 Kralupy nad Vltavou (poštou nebo osobně). Na základě doručeného podepsaného dobropisu Vám bude vyplacena částka za vrácené zboží. Částku za poštovné nevracíme. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

 • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet * nebo v hotovosti, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy (po fyzickém obdržení zboží a podepsaného dobropisu). (* Pokud se jedná o účet mimo ČR, nese kupující všechny bankovní poplatky spojené s mezinárodní platbou).

 • V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek není možné akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

 • Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno nebo opotřebeno , vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 • Prodávající (firma Zdeněk Charvát) si vyhrazuje právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Kupující nemůže odstoupit podle § 53 odstavce 8 Občanského zákoníku od kupní smlouvy:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

 • na dodávku novin, periodik a časopisů

 • spočívajících ve hře nebo loterii

Možnost vrácení se nevztahuje na:

 • poškozené zboží nebo zboží s chybějícími součástkami

 • zboží na objednávku nebo vyrobené na zakázku

 • zboží, které obvykle není skladem a bylo objednáno pro konkrétního zákazníka

 • zboží, které vykazuje závadu ( v tomto případě je nutné postupovat podle reklamačního řádu)

 • zboží, které jeví jakékoli známky opotřebení

Přeprava a dodání zboží, škody vzniklé během přepravy:

 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat úhradu přepravních a ostatních nákladů spojených s doručením a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.

 • Firma Zdeněk Charvát zodpovídá za škody vzniklé na zboží během přepravy ke kupujícímu. Dojde-li však k poškození zboží anebo jeho odcizení během přepravy od kupujícího k prodávajícímu v případě vracení zboží, je zodpovědnost na straně kupujícího.

Obecná pravidla o kupní smlouvě:

Spotřebitelská smlouva
je smlouva kupní, která je uzavřena dvěma stranami. Na jedné straně spotřebitelem (osoba nenakupující na IČO) a na druhé straně dodavatelem.

Spotřebitel je
fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (zákazník internetového obchodu bez IČO).

Dodavatelem je
firma Zdeněk Charvát, U Cukrovaru 1077, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO: 10238581, DIČ: CZ6002070536 je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Byla-li tato smlouva uzavřena při objednávce zboží nebo služeb prostřednictvím komunikace na dálku jako je internet (internetový obchod), má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží bez jakékoliv sankce.

Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele je uskutečněno:

 • Nepřevzetím zásilky
 • Písemným zrušením

Závěrečná ustanovaní:

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Zdeněk Charvát U Cukrovaru 1077, 278 01 Kralupy nad Vltavou; adresa elektronické pošty: fantom@sitprotihmyzu.cz, telefon: 315 724 105, 777 343 731

V Kralupech, dne 10. 9. 2011     Zdeněk Charvát v.r.


Reklamační řád:

 • Podání reklamace je nutnou podmínkou k uplatnění zákonem stanovené záruky na vady zboží, která je 24 měsíců či vyšší, pokud je uvedeno. V případě, že zákazník chce uplatnit reklamaci, je nutné vyplnit reklamační protokol, který Vám zašleme ihned po Vaší informaci o podání reklamace. Reklamační formulář zašleme na Vámi zaslaný email. Následně je nutné reklamační formulář vyplnit a odeslat na email: fantom@sitprotihmyzu.cz.

 • Při uplatnění reklamace je zákazník povinen prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího. K tomu účelu doloží kupující k reklamovanému zboží originál prodejního dokladu (daňový doklad), kde musí být čitelně označen datum nákupu a druh zakoupeného zboží.

 • Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknout nešetrným zacházením, násilným zacházením, neodbornou manipulací, neodbornou montáží a ošetřováním ze strany kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu výrobku a závady vzniklé působením živlů.

 • Pokud je zboží dodáno přepravcem s poškozeným obalem nebo je obal přebíraného zboží pomačkán, je kupující povinen tento stav zaznamenat do přebíracího protokolu přepravce(kopii tohoto protokolu je nutné si od řidiče vyžádat).

 • Při uplatnění reklamace na vadu zboží je prodávající povinen prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, může prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit kupujícímu plnou kupní cenu a to dle dohody obou stran.

 • Pokud se jedná o vadu odstranitelnou, postupuje prodávající následujícím způsobem: Odstraní na své náklady zjištěnou vadu. Vadu odstraní bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí, nejpozději však do 30 dnů od podání reklamace. V případě, že je vadná pouze součást věci, má kupující právo na výměnu této součásti a nikoli celé věci. Prodávající vadnou věc vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu, jestliže se na věci vada vyskytne opětovně (rozumí se podruhé) nebo pro větší počet vad nelze věc řádně užívat.

 • Po uplynutí 24 měsíční záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího zákazníkem uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat.

Reklamace dopravy:

 • Při přebírání Vámi objednaného zboží si zkontrolujte stav obalu přebíraného zboží. V případě, že bude obal poškozen či pomačkán, je nutné zboží přímo před řidičem rozbalit a překontrolovat. Pokud bude zboží poškozené, ihned sepište s řidičem zápis o škodě, který slouží následně k reklamaci poškozeného zboží u přepravce. Pokud zápis o škodě nebude sepsán, nelze uplatnit náhradu škody na přepravované zásilce.

 • V případě, že bude obal nepoškozen, zboží převezměte. Po převzetí je však nutné zboží ihned rozbalit a zkontrolovat stav. Pokud by bylo zboží poškozeno, je nutné toto poškození ihned nahlásit na fantom@sitprotihmyzu.cz prodejci. Pokud by se tak nestalo, na pozdější reklamace způsobené přepravou nebude brán zřetel!!!


Ochrana osobních údajů
Fantom - Copyright © 2008, Všechna práva vyhrazena
Tvorba www stránek - Nechte si udělat levné a kvalitní stránky - Optimalizace SEO
Partneři: - Všechny jízdní řády autobusů z celé ČR. Přehledné vyhledávní. Optimalizace webových stránek Okrasné zahrady, návrhy zahrad a realizace zahrad čí skalek. K tomu je dobré využít zemní práce. Vě větších domech jsou nutností výtahy.
TOPlist